Pravidla soutěže

 1. Soutěž Mapa roku je odbornou soutěží České kartografické společnosti.
 2. Organizací jednotlivých ročníků je pověřena Komise pro soutěž Mapa roku (dále jen Komise), kterou jmenoval Výbor ČKS.
 3. V čele Komise stojí předsedkyně, kterou jmenoval Výbor ČKS.
 4. Do soutěže může být přihlášeno kartografické dílo, které:
  bylo publikováno na území ČR,
  bylo publikováno v uplynulém kalendářním roce, kdy pro ročník vyhlašovaný v roce 2022 musí být dílo publikováno v kalendářním roce 2021,
  neporušuje autorský zákon (Zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
  Ve sporných případech rozhoduje o přijetí díla do soutěže Komise.
 5. Soutěž probíhá v následujících kategoriích:
  a. Atlasy, soubory a edice map
  V případě edice musí být přihlášeny minimálně dva produkty náležící do hodnocené edice, přičemž všechna díla přihlášená do daného ročníku soutěže musí být vydána v jednom roce (tj. minimálně dva produkty vydané v roce 2021 v rámci edice).
  b. Samostatná kartografická díla
  c. Kartografická díla pro školy a vzdělávání
  d. Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu
  Do soutěže může být přihlášeno i dílo, které bylo vytvořeno dříve a v roce 2021 bylo významně přepracováno.
  e. Studentské kartografické práce
  Studentské práce musí být přihlášeny přímo autorem nebo v případě přihlášení pracovištěm jejich vzniku se souhlasem autora*. Díla mohou být tištěná i elektronická, vždy však v provedení, pro které mají být určena – tištěné mapy jako tištěné produkty a digitální mapy jako funkční odkaz nebo aplikace.
  Studentské kvalifikační práce (s kartografickou tematikou nebo s kartografickým výstupem) se přihlašují včetně odkazu na plnou verzi práce a s kopií posudků. Samostatná kartografická díla (plán, mapa, atlas, glóbus, mapový portál apod. vytvořené pro jiný účel než kvalifikační práce, např. semestrální práce nebo samostatná práce studentů) se přihlašují standardně bez posudků, v případě více autorů vždy se souhlasem všech autorů*.
 6. Navrhovatel do soutěže přihlašuje libovolný počet exponátů vydaných v příslušném roce. Exponáty jsou do soutěže přihlášeny zasláním vyplněné přihlášky (tištěné nebo online) a jednoho fyzického výtisku od každého přihlášeného exponátu na kontaktní adresu soutěže. V případě digitálních kartografických děl je na místo fyzického výtisku podmínkou dodání funkčního URL nebo zajištěním přístupu Komise k hodnocenému dílu vhodným způsobem.
  Pokud je autorů díla více, může jej přihlásit jen jeden autor se souhlasem ostatních autorů*. Každý člen Komise může navrhnout k hodnocení na společném zasedání další exponáty, vždy však se souhlasem vydavatele nebo autora* s přihlášením díla do soutěže a s předložením/zpřístupněním navrhovaného díla nejpozději při jednání Komise s hodnocením produktů.
 7. Pro ročník Mapa roku 2021 je uzávěrka zaslání přihlášek a soutěžních produktů 20. 3. 2022 (zařazeny do soutěže budou produkty doručené nejpozději do 31. 3. 2022, včetně), na pozdější dodání nebude brán zřetel.
 8. Vlastní hodnocení exponátů probíhá tříkolově, a to podle následujícího postupu:
  1. kolo: Po uzávěrce soutěže provede předsedkyně Komise rozdělení exponátů k prvnímu posouzení jednotlivým členům Komise, přičemž přihlíží k odbornosti členů a jejich regionální působnosti. Kategorie se vyhodnocuje, jen jsou-li do ní přihlášeny alespoň tři produkty.
  2. kolo: Na společném zasedání každý ze členů Komise představí jemu přidělené produkty a report z jejich zhodnocení. Každý člen Komise navrhne z exponátů jemu určených k hodnocení vhodné exponáty k nominaci na ocenění v jednotlivých kategoriích. Ostatní členové jeho nominaci schvalují a mohou navrhnout k nominaci další exponáty. Následně se Komise dohodne na počtu a výběru nominovaných produktů.
  Každý člen Komise má možnost na společném zasedání představit produkt, který do soutěže nebyl ve stanoveném termínu přihlášen, ale odpovídá pravidlům soutěže a jeho autor/vydavatel souhlasí* s dodatečným zařazením do hodnocení soutěže. Toto opatření je nazýváno jako „divoká karta“.
  3. kolo: Nominované exponáty jsou hodnoceny všemi přítomnými členy Komise tajným hlasováním. Ocenění Mapa roku v příslušné kategorii se získává exponát s nejlepším hodnocením, další pořadí se nezveřejňuje. V případě rovnosti bodů více produktů na prvním místě hlasuje komise o dodatečném pořadí těchto produktů tak, aby mohl být stanoven jeden vítěz kategorie. Pokud i v tomto hlasování dojde k rovnosti bodů/hodnocení, rozhoduje o výsledku předsedkyně Komise.
 9. V odůvodněných případech může zasedání hodnotící komise proběhnout online, a to při dodržení všech podmínek pro dodržení postupu hodnocení exponátů, včetně tajného hlasování. Technickou realizaci zajišťuje předsedkyně nebo jí pověřená osoba.
 10. Nominace na ocenění Mapa roku se zveřejňují minimálně týden před vyhlášením výsledků soutěže.
 11. Ve výjimečných případech může Komise udělit Zvláštní cenu kterémukoli účastníkovi nebo nevítěznému exponátu, vždy s řádným odůvodněním. Návrh na Zvláštní cenu může vyslovit každý z členů Komise. O udělení Zvláštní ceny následně Komise hlasuje.
 12. Členové Komise neposkytují informace z procesu hodnocení exponátů a nesdělují výsledky před jejich oficiálním zveřejněním.
 13. Výsledky soutěže zveřejňuje předsedkyně Komise a prezident ČKS, případně jimi pověřené osoby, na veřejném vyhlášení nebo jinou vhodnou formou (například na webových stránkách soutěže a ve Zpravodaji ČKS).
 14. Proti výsledkům soutěže není odvolání.

* uvedené souhlasy jsou součástí a povinnou položkou přihlášky

Pravidla vstupují v platnost 30. 1. 2022 pro ročník Mapa roku 2021.

UZÁVĚRKA ZASÍLÁNÍ PRODUKTŮ DO SOUTĚŽE JE 20. BŘEZNA 2022.

Přihláška do soutěže (včetně autorského prohlášení) je ke stažení ZDE nebo k dispozici online.

Adresa pro zasílání produktů je:

Katedra geoinformatiky
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 50
771 46 Olomouc

Zásilku, prosím, označte viditelným nápisem MAPA ROKU.

V případě dotazů, prosím, kontaktujte:
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. – předsedkyně odborné komise pro soutěž Mapa roku
alena.vondrakova@upol.cz
+420 604 402 502