Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Programové prohlášení Výboru ČKS

Výbor ČKS zvolený na 14. členské schůzi ČKS konané dne 16. a 17. září 2021 (online) formuluje pro své funkční období od října 2021 do září 2025 program činnosti ČKS pro období 2021–2025 založený na následujících prioritách.

1. Péče o členy ČKS
(zodpovídá prof. Vít Voženílek)

 • uplatňovat „benefit listy“ jako seznamy výhod individuálního, kolektivního a čestného členství v ČKS,
 • rozšiřovat aktivní členskou základnu ČKS, zejména o mladou generaci kartografů,
 • vyhledávat nové kolektivní členy ČKS,
 • uplatňovat program péče o čestné členy ČKS,
 • provozovat rubriku ve Zpravodaji „Členské okénko“ a informovat o jubileích či pracovních úspěších členů a také informovat o nových členech ve Zpravodaji,
 • efektivně a intenzivně komunikovat se členy ČKS,
 • zvážit navýšení členského příspěvku ale pouze se spojením benefitů pro členy,
 • zavést členské jedinečnosti.

 

2. Odborné a veřejnostní akce ČKS
(zodpovídá Dr. Zdeněk Stachoň)

 • pokračovat v organizaci národních kartografických konferencí,
 • důstojně oslavit nadcházející výročí vždy v příslušném roce na akci Kartografická výročí roku,
 • pořádat po záštitou ČKS minimálně dvě akce ročně, přitom nerozlišovat odborné a veřejnostní akce. Preferovat pořádání akcí na jaře na Moravě, na podzim v Čechách,
 • poskytovat záštity odborným akcím, které ČKS nepořádá, ale u nichž je ČKS požádána o spolupráci,
 • iniciovat a vstupovat do příprav odborných akcí s kartografickou a příbuznou tematikou,
 • iniciovat semináře na základě podnětů členů společnosti.

 

3. Propagace ČKS
(zodpovídá Dr. Alena Vondráková)

 • nadále zkvalitňovat PR ČKS vůči odborné i laické veřejnosti,
 • pokračovat ve vydávání Zpravodaje ČKS a podporovat jeho šíření i formou výtisků na odborných akcích,
 • průběžné aktualizovat webové stránky ČKS,
 • průběžné aktualizovat facebook ČKS,
 • pokračovat v rozesílání novoročenek s kartografickou tematikou,
 • vytvářet propagační materiály vhodné k distribuci na akcích i k reprezentativním účelům,
 • propagovat ČKS skrze odbornost, reagovat pozitivně na žádosti o odborná vyjádření k problematice kartografie,
 • propagovat ČKS informováním o akcích apod. v odborných i populárních časopisech, spolupracovat s jejich redakcemi,
 • uvažovat o propagaci směrem ke vzdělávání, například o výukových videích s kartografickou tematikou nebo jiných.

 

4. Role ČKS v ICA
(zodpovídá prof. Václav Talhofer)

 • zajistit informovanost členů ČKS o aktivitách ICA a možnostech zapojit se do nich cestou webu ČKS a případně i přímým oslovením,
 • zpracovat národní a výroční zprávy pro Valné shromáždění ICA 2023 a publikovat je na webu ČKS,
 • zajistit reprezentativní účast na mezinárodních kartografických konferencích ICA,
 • sledovat a podporovat aktivní zapojení členů ČKS v komisích a orgánech ICA,
 • zajistit uspořádání alespoň jedné akci ICA v ČR ve funkčním období 2021-2025,
 • publikovat občasně zprávu z akcí ČKS v ICA news.

 

5. Vztah k partnerům
(zodpovídá prof. Jiří Cajthaml)

 • vést dialog s dalšími odbornými a profesními spolky, zejména s ČGS, SFDP, CAGI, APG a ČSGK,
 • vyjasnit vztah ČKS a odborných časopisů (GaKO, Kartografické listy, Zeměměřič),
 • docílit většího respektu ČKS u odborných a profesních spolků,
 • podpořit činnost Moravského kartografického centra Velké Opatovice a spolupracovat s ním,
 • zajišťovat záštitu výstavám a seminářům/konferencím s kartografickou tématikou, pokud mají odpovídající odbornou úroveň, a naopak vymezovat se vůči nekvalitním a neodborným výstupům a akcím,
 • vést adresář pro rozesílání pozvánek na akce ČKS, 
 • vést kalendář všech akcí, které ČKS nepořádá, ale mají do kartografie odborný přesah.

 

6. Soutěže ČKS
(zodpovídá Mgr. Ptáček)

 • pokračovat v soutěži Mapa roku,
 • organizovat národní kola soutěže dětské kartografické kresby v letech 2023 a 2025, 
 • zajistit reprezentativní účast české kartografie na národní výstavě map a atlasů a na mezinárodní soutěži dětské kartografické kresby o cenu Barbary Petchenik na mezinárodních kartografických konferencích 2023 a 2025,
 • pokračovat v soutěži “O nejlepší mapu” v rámci Zeměpisné olympiády,
 • podporovat a spolupracovat s organizátory jednotlivých soutěží – ocenění účastníků a vítězů, propagace, odborná spolupráce apod.,
 • zprostředkovávat kontakty na potencionální sponzory a podporovatele soutěží.

 

7. Spolupráce s praxí
(zodpovídá doc. Otakar Čerba)

 • spolupracovat s organizacemi státní a veřejné správy, s neziskovými organizacemi a firmami, které mají zájem o kartografii a její problematiku,
 • poskytovat na základě žádostí konzultační pomoc, resp. vykonávat poradenskou a expertní činnost,
 • podporovat vzdělávání a osvětu v oblasti kartografie a příbuzných vědních oborů,
 • vést trvalou diskusi ve vztahu ke spolupráci akademické, komerční a veřejnosprávní sféry,
 • vytvořit nabídkový list možností ČKS pro komerční partnery, včetně sponzoringu,
 • organizovat a podporovat aktivity vhodné pro komerční sféru i veřejnou správu (veletrhy, mapathony apod.),
 • spolupracovat s IMIA (International Map Industry Association).

Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany