Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Konferenční fond ČKS (Fond K)

Výbor České kartografické společnosti má zájem o kvalitní výzkum ve všech oblastech kartografie a dlouhodobě podporuje své členy v jejich vědeckých a odborných aktivitách. V době ekonomických restrikcí mnoha zaměstnavatelů nechce polevit v prezentování hodnotných výsledků českých kartografů. Proto se Výbor ČKS rozhodl vytvořit nástroj, který by podpořil členy ČKS v nelehkém boji o zajištění finančních prostředků na účasti na odborných kartografických akcích. Nově vytvořený Konferenční fond ČKS (Fond K) je zřízen pro podporu aktivní účasti členů ČKS na odborných kartografických akcích.

Pravidla Konferenčního fondu ČKS:

 1. Česká kartografická společnost (dále ČKS) zřizuje finanční Konferenční fond ČKS (dále Fond K) pro podporu aktivní účasti členů ČKS na odborných akcích.
 2. Výše Fondu K se určuje každoročně schválením Výboru ČKS na začátku kalendářního roku. Výši fondu navrhuje prezident ČKS s ohledem na stav a perspektivy rozpočtu pro kalendářní rok. Ke schválení výše Fondu K je zapotřebí nadpoloviční většina všech členů Výboru ČKS. Fond K je veden v českých korunách (Kč).
 3. Fond K spravuje Výborem schválený člen Výboru ČKS.
 4. Čerpání Fondu K se řídí následujícími pravidly:
  • čerpat finanční prostředky z Fondu K může každý individuální člen, čestný člen nebo pracovník či student kolektivního člena ČKS; příslušnost ke kolektivnímu členu ČKS dokládá uchazeč o prostředky z Fondu K potvrzením pověřeného zástupce kolektivního člena ČKS,
  • uchazeč o prostředky z Fondu K žádá vyplněním žádosti na webu ČKS (https://www.cartography.cz/fond-k),
  • z Fondu K lze čerpat pouze na podporu aktivní účasti (referát, poster) na akcích pořádaných ČKS nebo ICA,
  • z Fondu K lze čerpat pouze na hrazení účastnického poplatku, jízdného, nebo ubytování,
  • z Fondu K nelze čerpat na hrazení kapesného, stravování, společenských akcí a pasivní účasti na akcích ČKS a ICA,
  • z Fondu K lze čerpat až do výše 100 % nákladů na účastnický poplatek, jízdné, nebo ubytování,
  • o příspěvek z Fondu K lze žádat kdykoli v průběhu kalendářního roku,
  • o přidělení a výši příspěvku z Fondu K rozhoduje hlasováním Výbor ČKS vždy k 15. lednu a 15. červnu příslušného kalendářního roku;
  • příspěvek z Fondu K se přiznává uchazeči nejpozději 30 dnů po skončení akce ve formě refundace nákladů doložených účetními doklady v souladu s účetnictvím ČKS,
  • po skončení podpořené akce je uchazeč povinen sepsat zprávu o své aktivní účasti a komentář k čerpání přidělených prostředků; uchazeč přispěje do Zpravodaje ČKS příspěvkem o průběhu a přínosu navštívené akce.
 5. Celková výše Fondu K se nesmí přečerpat. Při vyčerpání fondu se do konce roku uchazečům o příspěvky z fondu nevyhovuje.

Pro rok 2023 schválil Výbor ČKS výši Konferenčního fondu 30.000,- Kč.


Online registrace do Fondu K

  Osobní údaje

  Jméno*
  Příjmení*
  Titul před
  Titul za
  E-mail*
  Telefon*
  Členství v ČKS*
  Potvrzení kolektivního člena
   

  Údaje o akci

  Název akce*
  Webová stránka akce
  Pořadatel*
   

  Příspěvek z Fondu K:

  Účastnický poplatek
  Plná výše (v Kč)*

  Účastnický poplatek
  Příspěvek (v Kč)*

  Účastnický poplatek
  Podíl příspěvku (%)*

  Účastnický poplatek
  Odkaz na web*

  Jízdné*

  Ubytování*

   

  Zdůvodnění:

  Motivační dopis* (max. 10 000 znaků)
  Zdůvodnění nákladů* (max. 10 000 znaků)
   
   

   


  Kolektivní členové ČKS

  KARTOGRAFIE PRAHA
  Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
  Katedra geografie Masarykovy univerzity
  T-Mapy
  Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
  Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
  Moravské kartografické centrum
  Geografický ústav Masarykovy univerzity
  Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
  Univerzita obrany