Granty ČKS

Česká kartografická společnost vyhlašuje na podporu svých členů různé granty. Cílem je, aby byla více zpřístupněna účast členů ČKS na prestižních kartografických akcích.

V současné době jsou otevřené výzvy pro účast na Mezinárodní kartografické konferenci v Tokiu a na 23. kartografickou konferenci v Kutné hoře. Podrobnosti níže. Upozorňujeme také na granty ICA – organizované přímo Mezinárodní kartografickou asociací.

Grant pro účast na 29. mezinárodní kartografické konferenci v Tokiu

Česká kartografická společnost vyhlašuje soutěž o konferenční grant pro podporu účasti svých členů na International Cartographic Conference v Tokiu ve dnech 15.–20. července 2019 (ICC2019).

Úspěšnému uchazeči bude plně hrazen konferenční poplatek na konferenci ICC2019 (nikoli na doprovodné akce a semináře konference). Náklady na dopravu na konferenci a pobyt v Tokiu grant nepokrývá.

Podmínky žádosti

  • uchazeč musí být v době přihlášky individuálním nebo čestným členem ČKS nebo pracovníkem kolektivního člena ČKS
  • uchazeč musí doložit akceptaci svého příspěvku (jako hlavní autor) do hlavního programu ICC2019 jako ústní příspěvek (nikoli poster)
  • uchazeč nesmí být členem Výboru ČKS

Způsob přihlášení

Uchazeči se přihlásí do soutěže zasláním mailu na adresu vit.vozenilek@upol.cz, ke kterému nahraje přihlášený příspěvek a potvrzení o přijetí příspěvku do programu ICC2019. Termín přihlášení je 15. března 2019.

Proces hodnocení

Přihlášky bude hodnotit komise jmenovaná Výborem ČKS bodovým systémem. Hodnoticími kritérii jsou vědecká kvalita, originalita a přínos příspěvku. Komise zveřejní výsledky soutěže do 30. března 2019. Způsob hrazení konferenčního poplatku na ICC2019 dojedná úspěšný uchazeč s pokladníkem ČKS.

Ke stažení: vyhlášení konferenčního grantu v PDF

Grant pro účast na 23. kartografické konferenci v Kutné hoře

Organizátoři 23. kartografické konference v Kutné Hoře (18. – 20. září 2019) vyhlašují dva konferenční granty pro podporu účasti studentů a mladých kartografů. Úspěšným uchazečům (v každé kategorii jednomu) bude plně hrazen konferenční poplatek a ubytování po dobu celé konference a jejich příspěvek bude zařazen do odborného programu konference. Náklady na dopravu na konferenci grant nepokrývá.

Studentský grant:

  • uchazeč musí být v době přihlášky studentem prezenční formy bakalářského nebo magisterského studijního programu v ČR (nutné dodat potvrzení o studiu ne starší než 2 měsíce)

Juniorský grant:

  • uchazeč musí být ve věku do 35 let včetně a nesmí být studentem prezenční formy bakalářského nebo magisterského/inženýrského studia v ČR

Společné podmínky pro oba granty:

  • předložení rozšířeného abstraktu příspěvku (700–1000 slov)
  • podílí-li se na příspěvku více autorů, může o grant požádat pouze korespondující autor
  • příspěvek musí respektovat alespoň jedno z témat konference
  • je přípustné, aby byl příspěvek již publikován v recenzovaném časopise; v takovém případě musí být kopie článku přílohou přihlášky

Proces přihlášení:

Uchazečům bude zpřístupněna webová stránka pro přihlášení do soutěže o konferenční granty. Aplikace umožní nahrání všech požadovaných informací a dokumentů (osobní údaje, rozšířený abstrakt, potvrzení o studiu, kopie publikovaného článku). Termín přihlášení je 12. dubna 2019.

Proces hodnocení:

Přihlášky bude hodnotit komise jmenovaná programovým výborem konference bodovým systémem. Hodnoticími kritérii jsou vědecká kvalita, originalita a přínos příspěvku. Výsledky komise sdělí do 17. května 2019.

Ke stažení: vyhlášení konferenčních grantů v PDF

ČKS v minulosti vyhlásila granty také pro účast na 21. konferenci v Lednici a na 22. kartografické konferenci v Liberci.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum