Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

GeoKARTO 2020 v Košiciach

Kartografická spoločnosť SR, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied usporiadajú medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2020 10.–11. septembra 2020. Prihlásenie účastníkov a príspevkov bude prebiehať prostredníctvom on-line formulárov.

Konferencia je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami a je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie a ich aplikačnej praxi.

Tematické okruhy:
1. Metavedné a organizačné otázky kartografie, geoinformatiky a geodézie
2. Mapovanie a zber dát pre GIS
3. Geovizualizácia a publikovanie máp na internete
4. Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov, historické mapy
5. Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu
6. Geopriestorové analýzy a modelovanie
7. Webové a mobilné aplikácie
8. Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy
9. Informačné systémy o území a kataster
10. Open-source GIS a otvorený digitálny obsah

 

Publikovanie príspevkov:
Všetci autori sa môžu zúčastniť konferencie formou abstraktu v rozsahu 1 normostrany, ktorý bude publikovaný v tlačenom zborníku abstraktov. Odborní garanti konferencie odporučia vybrané príspevky na publikovanie vo vedeckom časopise Geographia Cassoviensis (WoS ESCI a Scopus) a v recenzovanom časopise Kartografické listy.

Možnosti prezentácie: prednáška alebo poster.

Termíny:
Prihlásenie abstraktov: 31.5.2020
Vyrozumenie o prijatí abstraktov: 30.6.2020
Zaslanie článkov do Geographia Cassoviensis: 31.10.2020
Zaslanie článkov do Kartografických listov: 30.9.2020

Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 31.8.2020
Registrácia účastníkov: 31.8.2020

Kontaktné adresy:
Prihlášky a zasielanie abstraktov:
doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD., jan.kanuk@upjs.sk
Účastnícke poplatky:
Ing. Róbert Fencík, PhD., robert.fencik@stuba.sk
Telefón: +421-2-32888325
Iné organizačné záležitosti:
Ústav geografie, PF UPJŠ, Jesenná 5, 04001 Košice
Telefón: +421-55-2342590
E-mail: ladislav.novotny@upjs.sk, marian.kulla@upjs.sk

Informácie o konferencii:
www.slovakcarto.sk
https://geografia.science.upjs.sk/index.php/geokarto-2020


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany