Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Stanovy České kartografické společnosti

Česká kartografická společnost, z. s.

spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 4739

 

Článek 1 – Základní ustanovení

 1. Občanské sdružení Kartografická společnost ČR, IČ: 49371525, registrované Ministerstvem vnitra České republiky dne 4. 3. 1993 pod č.j. VSC/1-18901/93-R ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 OZ ve spojení s § 214 a násl. Tato změna byla projednána a schválena na členské schůzi dne 3. září 2015 s tím, že Kartografická společnost ČR mění a doplňuje svoje původní stanovy do následující podoby.
 2. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

Článek 2 – Název

Název občanského sdružení Kartografická společnost ČR se mění na Česká kartografická společnost, z. s.  /zapsaný spolek/ (dále jen „Společnost“).

Název spolku je Česká kartografická společnost, z. s. 

Anglický ekvivalent názvu je Czech Cartographic Society.

 

Článek 3 – Sídlo

Adresa sídla Společnosti se mění na: Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

 

Článek 4 – Poslání a cíle

 1. Společnost je v souladu s § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku založena jako právnická osoba způsobilá k právnímu jednání. Společnost je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmů členů.
 2. Posláním Společnosti je sdružovat zájemce o rozvoj kartografie jako vědy, technologie a umění, o výchovu a vzdělávání kartografů, o studium historie kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých kartografických děl, zejména map a atlasů v tištěné i digitální formě.
 3. Cíle Společnosti jsou:
 4. a) navazovat a koordinovat styky se zahraničními a mezinárodními subjekty podobného poslání, zejména s Mezinárodní kartografickou asociací (International Cartographic Association – dále jen ICA) a jejími členy;
 5. b) podporovat rozvoj kartografie a související profesní výchovu a vzdělávání;
 6. c) propagovat a popularizovat kartografii a tvorbu, využívání a studium kartografických produktů různých forem;
 7. d) spolupracovat s ostatními spolky v ČR podobného poslání a s mezinárodními organizacemi majícími vztah ke kartografii.

Článek 5 – Hlavní a vedlejší činnost

 1. Společnost vykonává hlavní činnosti ochrany a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. 4, a to je prováděno zvláště prostřednictvím hlavní činnosti. Žádná z hlavních činností Společnosti (viz čl. 5, odst. 2) není podnikáním ani výdělečnou činností.
 2. Společnost vykonává zejména následující hlavní činnosti:
 3. a) příprava a organizace odborných kartografických akcí (konferencí, seminářů, výstav);
 4. b) organizování každoroční celonárodní odborné soutěže Mapa roku;
 5. c) organizování národní soutěže dětské kresby s kartografickou tematikou s vazbou na mezinárodní soutěž pořádanou ICA;
 6. d) reprezentace České republiky v Mezinárodní kartografické asociaci (ICA) podporou aktivního zapojení zástupců Společnosti do činnosti jejích řídících orgánů, komisí a pracovních skupin;
 7. e) propagace aktivit Společnosti, např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti;
 8. f) zveřejňování neperiodických informací o činnosti Společnosti a ICA a jejích orgánů.
 9. Společnost může vykonávat i vedlejší hospodářskou či jinou výdělečnou činnost za účelem podpory hlavních činností dle čl. 5, odst. 2 těchto stanov.
 10. Zisk z činnosti Společnosti lze použít pouze pro činnost a správu Společnosti.

 

Článek 6 – Členství

 1. Členství ve Společnosti je dobrovolné. Druhy členství jsou individuální, kolektivní a čestné.
 2. Individuálním členem Společnosti se může stát fyzická osoba starší 18 let s aktivním zájmem o kartografii, a to bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu.
 3. Kolektivním členem Společnosti se může stát právnická osoba, jejíž aktivity mají vztah ke  kartografii. Kolektivním členem může být v případě veřejně prospěšných organizací (vysoké školy, ústavy apod.) i organizační jednotka právnické osoby (katedra, laboratoř apod.).
 4. Čestným členem Společnosti se může stát fyzická osoba, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj kartografie. Čestné členství ve Společnosti může navrhovat kterýkoliv člen Společnosti a schvaluje jej členská schůze.
 5. Žádost o individuální nebo kolektivní členství musí být podána v písemné formě.
 6. Fyzická nebo právnická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru Společnosti o přijetí její žádosti o členství. Výbor Společnosti může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání Společnosti.
 7. Členství zaniká
 8. a) dobrovolným vystoupením člena ze Společnosti na základě písemného oznámení;
 9. b) pro neplacení členských příspěvků ve stanovené lhůtě. V souladu s § 238 NOZ zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené předsednictvem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek člen ve výzvě upozorněn.
 10. c) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby (Společnosti);
 11. d) vyloučením člena z důvodu hrubého porušení stanov Společnosti.
 12. Společnost vede seznam členů. Za vedení seznamu členů a jeho pravidelnou aktualizaci odpovídá výborem pověřený člen Společnosti. Společnost zveřejňuje pouze seznam kolektivních a čestných členů.

 

Článek 7 – Práva a povinnosti člena

 1. Každý člen Společnosti má právo:
 2. a) podílet se na činnosti Společnosti;
 3. b) být pravidelně informován o dění ve Společnosti;
 4. c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Společnosti;
 5. d) obdržet odpověď na své podání v přiměřené době;
 6. e) volit a být volen do orgánů Společnosti;
 7. f) užívat výhod člena Společnosti, pokud jsou takové vyhlášeny.
 8. Každý člen Společnosti má povinnost:
 9. a) platit členské příspěvky (nevztahuje se na čestné členy);
 10. b) chránit a zachovávat dobré jméno Společnosti;
 11. c) dodržovat stanovy Společnosti;
 12. d) podle svých možností se aktivně podílet na činnosti Společnosti;
 13. e) pravidelně se informovat o dění ve Společnosti.

 

 1. Člen má povinnost platit členské příspěvky ve výši schválené členskou schůzí. Kolektivní člen může podporovat činnost Společnosti příspěvkem, který bude písemně dohodnut při registraci jeho přihlášky. Čestný člen členské příspěvky neplatí.

 

Článek 8 – Orgány Společnosti

 1. Orgány Společnosti jsou:
 2. a) členská schůze;
 3. b) výbor;
 4. c) předsednictvo;
 5. d) kontrolní komise.
 6. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
 7. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Společnosti, ostatní orgány jsou volené.
 8. Funkční období volených orgánů je čtyři roky. Členové volených orgánů Společnosti, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze.
 9. Členství ve volených orgánech zaniká uplynutím funkčního období, písemnou rezignací na členství, odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností nebo jeho úmrtím.

 

Článek 9 – Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem Společnosti je členská schůze všech členů. Členská schůze projednává činnost Společnosti za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány Společnosti, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Společnosti.
 2. Členskou schůzi svolává předseda Společnosti minimálně jednou ročně. Předseda je povinen svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů Společnosti nebo pokud o to požádá kontrolní komise.
 3. Členská schůze je schopna se usnášet za účasti jedné třetiny členů Společnosti. Každý člen Společnosti (individuální, kolektivní i čestný) má jeden hlas. Usnesení jsou přijímána většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, není-li uvedeno jinak.
 4. Rozhodování v kompetenci členské schůze mohou být přijímána i bez jejího fyzického konání, a to distančním způsobem. Předsednictvo může vyzvat členy Společnosti k rozhodování o předložených návrzích v kompetenci členské schůze formou elektronického resp. písemného vyjádření. Distančním způsobem nelze provádět úkony vyžadující tajnou volbu.
 5. Členská schůze:
 6. a) rozhoduje o návrhu stanov a návrhu změn stanov Společnosti; k tomuto rozhodnutí je potřeba souhlasu alespoň 2/3 hlasů přítomných členů, resp. distančně hlasujících členů.
 7. b) volí a odvolává členy výboru, jakož i rozhoduje o jejich počtu;
 8. c) volí a odvolává kontrolní komisi;
 9. d) rozhoduje o návrzích na čestné členství;
 10. e) rozhoduje o vyloučení člena Společnosti;
 11. f) projednává a schvaluje zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření Společnosti;
 12. g) projednává a schvaluje zprávu kontrolní komise;
 13. h) schvaluje výši členských příspěvků;
 14. i) přijímá usnesení, které je závazné pro další činnost Společnosti a jejích orgánů;
 15. j) rozhoduje o zániku Společnosti a její finanční likvidaci; k tomuto rozhodnutí je potřeba souhlasu alespoň 2/3 hlasů přítomných členů, resp. distančně hlasujících členů.
 16. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů Společnosti oprávněných o ní hlasovat.
 17. Předsednictvo zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven a kým byl schválen. Zápisy ze zasedání členských schůzí jsou uloženy v sídle Společnosti. Každý člen Společnosti může nahlížet do všech zápisů.

 

Článek 10 – Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem Společnosti. Řídí činnost Společnosti v období mezi zasedáními členské schůze.
 2. Výbor je tvořen tříčlenným předsednictvem (kolektivní statutární orgán) a dalšími členy výboru, jejichž počet stanoví členská schůze. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí Společnosti a ujímají se funkce okamžikem volby.
 3. Členové výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení ze svých řad tříčlenné předsednictvo: předsedu, místopředsedu a tajemníka. Předsednictvo se ujímá funkce okamžikem volby.
 4. Činnost výboru řídí za předsednictvo předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
 5. Výbor je schopen přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru a je přítomen předseda či místopředseda. Výbor rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů, každý člen výboru má jeden hlas.
 6. Do působnosti výboru Společnosti náleží:
 7. a) zabezpečovat plnění usnesení členské schůze;
 8. b) zajišťovat a organizovat aktivity Společnosti v souladu se stanovami;
 9. c) schvalovat rozpočet a roční uzávěrku hospodaření;
 10. d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na hlavní a vedlejší činnosti Společnosti;
 11. e) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků;
 12. f) přijímat individuální a kolektivní členy Společnosti;
 13. g) schvalovat interní organizační normy Společnosti;
 14. h) rozhodovat o zastoupení Společnosti v ICA a v jejích volených orgánech a o vysílání členů Společnosti na stáže v zahraničních institucích, pokud tyto stáže organizuje.

 

Článek 11 – Předsednictvo

 1. Statutární orgán Společnosti je kolektivní a tvoří jej tříčlenné předsednictvo Společnosti.
 2. Předsednictvo tvoří předseda, místopředseda a tajemník.
 3. Předseda organizuje a řídí činnost předsednictva. Ve vztahu ke třetím osobám jedná za předsednictvo ve shodě s jeho rozhodnutím a o výsledcích svého jednání je povinen bezprostředně předsednictvo informovat. Ve zvláštních případech je oprávněn jednat jménem Společnosti další člen Společnosti zplnomocněný předsednictvem.
 4. Do působnosti předsednictva Společnosti náleží:
 5. a) svolávat členskou schůzi Společnosti;
 6. b) řídit činnost výboru Společnosti;
 7. c) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci Společnosti, zpravidla na členské schůzi ve formě Zprávy o činnosti a hospodaření Společnosti;
 8. d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Společnosti;
 9. e) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;
 10. f) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků;
 11. g) připravovat návrhy interních organizačních norem Společnosti;
 12. h) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr.

 

Článek 12 – Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise kontroluje činnost výboru Společnosti a její hospodaření mezi zasedáními členské schůze. Kontrolní komise je tříčlenná, její členové jsou voleni členskou schůzí. Předsedu kontrolní komise volí ze svého středu zvolení členové této komise. Předseda kontrolní komise může být zván na zasedání výboru Společnosti.
 2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru Společnosti.
 3. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů Společnosti a hospodaření Společnosti probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami Společnosti a rozhodnutími členské schůze a výboru.
 4. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
 5. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů Společnosti a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.
 6. Kontrolní komise seznamuje s výsledky svých kontrol členskou schůzi formou kontrolní zprávy. Seznámení s kontrolní zprávou provádí předseda kontrolní komise nebo jím pověřený člen.
 7. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit ke kontrolní zprávě své písemné vyjádření.

 

Článek 13 – Zásady hospodaření

 1. Společnost získává finanční a jiné prostředky z členských příspěvků, darů, dotací, odkazů a příjmů z hlavní a vedlejší činnosti podle článků 4 a 5 stanov v souladu s cíli Společnosti. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle Společnosti a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 2. Prostředky Společnosti nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Společnosti. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
 3. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány Společnosti v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů Společnosti.

 

 

Článek 14 – Způsob majetkového vypořádání při zániku Společnosti

 1. Společnost může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. V případě zániku Společnosti je její majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Společnosti. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy Společnosti.

 

Článek 15 – Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 29. 4. 2009.
 2. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 3. 9. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem z Plenárního zasedání Kartografické společnosti ČR ze dne 3. 9. 2015.
 3. Stanovy jsou platné od dne 3. 9. 2015 a účinné od dne registrace ve spolkovém rejstříku.
 4. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany