Nové knihy z dílny Katedry geoinformatiky UP

V letošním roce na Katedře geoinformatiky UP vyšly již tři odborné publikace: Eye-tracking (nejen) v kognitivní kartografii, Vybrané legislativní aspekty v kartografii a geoinformatice a učební skripta Free and open source v geoinformatice.

Popelka, S. Eye-tracking (nejen) v kognitivní kartografii. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci pro Katedru geoinformatiky, 2018. ISBN 978-80-244-5314-9. Publikace nabízí komplexní pohled na využití sledování pohybu očí při hodnocení a optimalizaci map. Čtenáři se v ní dozvědí teoretické základy, na kterých technologie eye-tracking funguje, seznámí se s různými způsoby měření pohybu očí a rovněž získají základní přehled o oblastech, ve kterých je eye-tracking využíván, samozřejmě s důrazem na kartografii. Značná část knihy je zaměřena prakticky. Nejprve je popsáno doporučené vybavení eye-tracking laboratoře a jsou představeny tři typy eye-trackerů. Následují kapitoly zaměřené na přípravu, design a průběh experimentu, pre-processing, validaci a čištění dat, a konečně na samotné vyhodnocení naměřených pohybů očí. V těchto kapitolách autor vycházel z vlastních zkušeností, jež se snažil prostřednictvím této publikace předat dalším výzkumníkům. Kniha je dostupná jako e-kniha nebo jako tištěná publikace.

Vondráková, A. Vybrané legislativní aspekty v kartografii a geoinformatice. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci pro Katedru geoinformatiky, 2018. ISBN 978-80-244-5293-7. Hlavním cílem tvorby tohoto textu bylo srozumitelně vymezit problematiku vybraných legislativních aspektů v politice prostorových dat, analyzovat současný stav řešené problematiky a na základě toho provést zhodnocení nejčastěji řešených otázek a napomoci tak odborné osvětě a možnosti vzdělat se v této oblasti, a to nejen studentům Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci, pro které je publikace primárně určena. V analytické části práce byla podrobně řešena dílčí témata, a to základy práva, politika prostorových dat v mezinárodním kontextu, státní geoinformační politika v ČR a vybrané oblasti legislativních aspektů, které jsou ve vztahu k řešenému tématu nejdůležitější.

Nétek, R., Burian, T. Free and open source v geoinformatice. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci pro Katedru geoinformatiky, 2018. ISBN 978-80-244-5291-3. Jedná se o výuková skripta, primárně určena pro studenty Katedry geoinformatiky UP. První část skript se věnuje problematice otevřeného softwaru a jeho pozice oproti softwaru proprietárnímu. Jsou popisovány různé používané licence a z nich plynoucí důsledky, krátce je nastíněna historie. V druhé logické části je uveden komentovaný seznam otevřeného softwaru používaného pro GIS/GIT jak na desktopu, tak na serverech a ve webovém prostředí.

Všechny uvedené publikace UP v Olomouci jsou k dispozici na e-shopu Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci ZDE.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum