RNDr. Ladislav Plánka, CSc.

Ladislav Plánka se narodil 9. října 1951 v Šumperku. Jako geograf působil v letech 1975-1993 na Geografickém ústav ČSAV v Brně jako samostatný vědecký pracovník v oblastech meteorologie, klimatologie a dálkového průzkumu Země. Pedagogicky působil na Univerzitě Palackého v Olomouci (1993-94), na VUT Brno (1994-2016) a VŠB-TU Ostrava (2014-doposud). Kartograficky se angažoval při tvorbě Atlasu zdraví obyvatelstva a životního prostředí ČSFR a Atlasu krajiny ČR. Je členem odborné komise soutěže Mapa roku a spoluautorem textové části expozice Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích. Zajímá se o historická kartografická díla v kontextu vývoje zeměměřictví, o tematické mapy a mapování, zaměřené na vyjádření mezo(topo)klimatických jevů. Čestné členství ČKS mu bylo uděleno v roce 2017.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany