Prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc. († 2002)

Narozen 18. 1. 1928, dřívější vedoucí katedry mapování FSv ČVUT v Praze. Po studiích na Zeměměřické fakultě ČVUT nastoupil jako asistent u prof. F. Fialy a věnoval se pedagogické dráze. Zastával i funkci proděkana fakulty. Jeho hlavním oborem byly teoretické otázky kartografického zobrazování; z tohoto oboru obhájil v r. 1981 doktorskou disertační práci na téma ”Metodika nových kartografických zobrazení a jejich optimalizace” a tomuto oboru je věnována také větší část jeho publikační činnosti. Zabýval se též problémy výpočetní techniky, zejména pak automatizací zobrazovacích a výpočetních prací. Z tohoto oboru zavedl přednášky na směru geodézie a kartografie, a zpracoval potřebná skripta. Byl vedoucím kolektivu autorů vysokoškolské učebnice ”Kartografie”. Byl členem mnoha vědeckých a odborných institucí. Velmi rozsáhlá je jeho publikační činnost. Za svoji pedagogickou činnost byl jmenován ”Zasloužilým učitelem” a obdržel další vyznamenání a čestná uznání. Za zásluhy o rozvoj české kartografie byl jmenován čestným členem společnosti. Zemřel v Praze v roce 2002.

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany