Prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc.

Lubomír Lauermann se narodil 25. 10. 1928 ve Studeném v okrese Jindřichův Hradec. Jako pedagog působil 41 let na Vojenské akademii v Brně až do roku 1992 a dále na Masarykově univerzitě v Brně. Svoji vědeckou a odbornou činnost orientoval zejména na vojenskou kartografii a geografii, spolupracoval na tvorbě Československého vojenského atlasu (1965), Vojenského zeměpisného atlasu (1975) a Atlasu krajiny České republiky (2009). Byl členem Československého národního kartografického komitétu ČSVTS a aktivně se účastnil mnoha odborných akcí. Do roku 1994 byl členem Výboru Kartografické společnosti ČR, je nositelem čestného titulu „Emeritní profesor Univerzity obrany Brno“. Za zásluhy o rozvoj české vojenské kartografie a aktivní činnost obdržel v roce 2007 čestné členství České kartografické společnosti.

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum