Prof. Ing. Erhart Srnka, DrSc.

Narozen 28. 7. 1926 v Praze, významný představitel moderní vojenské kartografie. Během základní vojenské služby se stal v r. 1951 vojákem z povolání a od téhož roku až do r. 1991 působil nepřetržitě jako vědeckopedagogický pracovník VA v Brně, v období 1959–1960 také ve VZÚ v Praze. Jeho přednášky a zpracované učební texty, zejména v předmětu „matematická kartografie“, mají vysokou odbornou a metodickou úroveň. Vychoval řadu vědeckých pracovníků, zejména pro potřeby Topografické služby bývalé Československé armády. V r. 1964 dosáhl hodnosti kandidáta technických věd, v r. 1980 obhájil doktorskou dizertaci na téma ”Matematicko–logické modelování procesu generalizace v kartografii” a v roce 1981 byl jmenován vysokoškolským profesorem pro obor kartografie. V letech 1974–1986 úspěšně zastával funkci náčelníka katedry na VA v Brně. Velmi rozsáhlá je jeho odborná a vědecká práce, jejíž výsledky publikoval ve více než padesáti titulech knih, odborných článků, učebnic a skript. Významnou měrou se podílel také na rozvoji armádního mapového díla, významný je i jeho aktivní přínos při řešení vědeckotechnické přípravy a redakčního řízení Čs. vojenského atlasu v letech 1957–1965 a ve funkci odpovědného odborného redaktora Vojenského zeměpisného atlasu v letech 1970–1975. Obohatil i světovou kartografickou vědu a přispěl k pozitivnímu hodnocení čs. kartografie v zahraničí. Byl dlouholetým členem Čs. národního kartografického komitétu při ÚR ČSVTS. Za významný přínos pro českou kartografii a aktivní práci pro Kartografickou společnost ČR byl jmenován jejím čestným členem.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany