Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. († 2021)

Narodil se 1. 11. 1945 v Praze, celý život strávil v Uhříněvsi (Praha 22). V roce 1964 maturoval na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze. Po studiu oboru geodézie a kartografie (GaK) na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického (FSv ČVUT) v Praze nastoupil v roce 1969 jako kartograf sestavitel do Kartografie, n. p. Praha. Po ukončení vojenské prezenční služby u geodetického odřadu v Českých Budějovicích, přešel do Státního ústavu pro územní plánování v Praze (Terplan Praha). Zde pracoval od roku 1970 až do roku 1974 jako samostatný projektant a programátor analytik při budování Integrovaného informačního systému o území (ISÚ).
Již v roce 1974 nastoupil na katedru mapování a kartografie FSv ČVUT. Věnoval se výuce topografické a matematické kartografie, teorii informačních systémů a jejich programování. Jeho pozoruhodné schopnosti, pracovní nasazení a píle se odrazily v dalším profesním růstu. V roce 1981 získal vědeckou hodnost kandidáta geografických věd (CSc.), tři roky nato obhájil habilitační práci a byl jmenován docentem pro obor kartografie a dálkový průzkum Země. V roce 1994 získal titul doktor technických věd (DrSc.). O dva roky později, ve věku 51 let, obhájil před Vědeckými radami FSv a ČVUT profesuru pro obor kartografie. Od roku 1990 až do roku 1999 působil jako vedoucí katedry mapování a kartografie (nyní katedra geomatiky).
V letech 1997–2003 vykonával funkci proděkana FSv ČVUT pro zahraniční styky a vnější vztahy. Na oboru GaK působil v letech 1991–1999 jako garant doktorského studia; pod jeho vedením úspěšně obhájilo své disertační práce 10 doktorandů, vedl mnoho diplomových a bakalářských prací. Rovněž byl dlouhodobým členem fakultní vědecké rady, Vědecké rady VÚGTK Zdiby a Vědecké rady Institutu pro strategická studia při Ministerstvu obrany. V rámci tuzemské vědecké činnosti se také podílel na práci řady vědeckých a oborových rad vysokých škol, např. oborové rady Masarykovy univerzity v Brně, Západočeské univerzity v Plzni, oborové rady Univerzity Karlovy v Praze pro kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země. Za svoji vědeckou a pedagogickou činnost obdržel několik cen rektora ČVUT v Praze, čestné uznání a medaili Masarykovy univerzity v Brně, Šolínovu medaili a zlatou Felberovu medaili ČVUT v Praze.
Je nutno připomenout jeho téměř celoživotní činnost v České kartografické společnosti (ČKS), kde byl dlouhodobým členem výboru, následně předsedou revizní komise a poté čestným členem. Čestné členství uděleno za dlouholeté členství a aktivní činnost pro společnost, zejména za účast na práci v komisích ICA, za organizování kartografických výstav s historickou tématikou a za organizování studentských vědeckých konferencí.

V zahraničí pracoval ve Standing Commission on Advanced Cartography and Automation (1986–1994) při International Cartographic Association (ICA) jako člen korespondent. Mimo to působil ve dvou vládních organizacích, od roku 1992 v Akreditační subkomisi pro geografii při Akreditační komisi vlády ČR a od roku 1999 v Grantové agentuře vlády ČR v komisi Přírodní vědy. Od roku 2000 zde byl předsedou subkomise 205 Vědy o Zemi a vesmíru.

O osobnosti a práci prof. Bohuslava Veverky svědčí i to, že byl autorem více než 140 článků, výzkumných zpráv, skript, učebnic a realizovaných projektů. Nepostradatelnou součástí jeho odborné
práce byla analýza, odladění a realizace velkého množství algoritmů počítačových programů a procedur, za zmínku stojí též speciální aplikace pro vojenskou topografickou službu (AKS DIGIKART) a vývoj souboru programů MATKART pro souřadnicové výpočty v různých kladech listů státních mapových děl. Vědecký výzkum orientoval především na geografické informační systémy, digitální kartografii a kartometrickou analýzu přesnosti starých map. Věnoval se též popularizaci kartografie, zejména ve vazbě na historii – velmi oblíbené byly jeho zajímavé statě v regionálním tisku či přednášky o starých mapách. Na odpočinek odešel roku 2012, s bývalým pracovištěm i s dalšími kolegy a bývalými studenty udržoval kontakt, po několik let se pod jeho záštitou a s jeho podporou konal volejbalový turnaj oboru GaK. Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. byl uznávaným a oblíbeným pedagogem, odborníkem, kolegou, přítelem a společníkem, i pečlivým a pyšným dědečkem.

Zemřel 17. 5. 2021 v Praze po delší těžké nemoci.

Čest jeho památce!


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany