Dr. Olga Kudrnovská, CSc. († 2003)

Narodila se 30. 5. 1917 v Praze. Absolvovala studium geografie a výtvarné výchovy na UK a ČVUT v Praze. Byla odbornou asistentkou prof. K.Kuchaře na PřF UK v Praze, potom vědeckou pracovnicí ve Státní sbírce mapové, začleněné později do Geografického ústavu ČSAV. Specializovala se na morfometrii a dějiny kartografie, zvláště na dílo K. Kořistky. Byla členkou Čs.národního kartografického komitétu při ČSVTS a významně se podílela zejména na zpracování českých a slovenských termínů Mezinárodního kartografického terminologického slovníku ICA. Za aktivní práci pro rozvoj české kartografie byla jmenována čestnou členkou společnosti. Zemřela 13. 5. 2003 v Praze.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany