Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.

Miroslav Mikšovský se narodil 3. června 1932 v Praze. Dlouhodobě působil v rezortu bývalé Ústřední správy geodézie a kartografie (nyní ČÚZK) v různých řídících funkcích i ve výzkumu. Plných 15 let se věnoval pedagogické činnosti na ČVUT v Praze a na ZČU v Plzni. Svoji odbornou a vědeckou činnost orientoval na kartografii a kartografickou polygrafii. Od roku 1958 se aktivně věnoval spolkové činnosti v rámci bývalé ČSVTS. V letech 1972-76 byl předsedou ČVTS-Společnosti geodézie a kartografie, dlouhodobě byl předsedou Československého národního kartografického komitétu ČSVTS a statutárním zástupcem Československa v Mezinárodní kartografické asociaci (ICA), kde byl i zakládajícím členem její stálé komise pro technologii výroby map (v letech 1991-95 byl předsedou této komise). Aktivně se účastnil řady projektů řešených v rámci ICA a v roce 1997 byl jmenován čestným členem této mezinárodní nevládní organizace. Stál rovněž u zrodu samostatné Kartografické společnosti ČSFR (1990-92 místopředseda), po ustavení Kartografické společnosti ČR byl v letech 1993-2013 jejím předsedou. Za zásluhy o rozvoj české kartografie a za svoji aktivní společenskou činnost byl v roce 2009 jmenován čestným členem České kartografické společnosti.

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany