Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Po absolvování gymnázia vystudoval Zeměměřickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, kterou ukončil roku 1958 s vyznamenáním. O deset let později zde obhájil disertační práci. Svoji kariéru začal v Geodetickém a topografickém ústavu a posléze ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, kde se soustředil především na fotogrammetrii. Roku 1983 byl zbaven možnosti dále se aktivně podílet na výzkumu a do roku 1989 pracoval jako řadový geodet. Po sametové revoluci se vrátil do původního postavení a postupně se zařadil mezi přední pracovníky v rezortu zeměměřictví. Dne 1. ledna 1991 byl jmenován ředitelem Zeměměřického ústavu a 1. listopadu 1993 předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Zde působil až do svého odchodu do důchodu v září 2001. Odchodem do penze neukončil svoji vědeckou činnost a začal vyučovat geodetické předměty na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Zde se roku 2004 habilitoval.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany