Doc. Ing. Dr. Václav Novák, CSc. († 2004)

Narozen 12. 9. 1924 v Kobylnici (okr. Brno-venkov), v aktivní službě od roku 1967 vědecký pracovník Geografického ústavu ČSAV v Brně. Maturoval na klasickém gymnáziu v Brně, potom paralelně studoval geografii na Přírodovědecké fakultě MU v Brně a obor zeměměřictví na VŠT v Brně, které dokončil v roce 1950. Vědecké hodnosti CSc. dosáhl na UK v Praze v roce 1978. V období 1952–1959 působil na Přírodovědecké fakultě brněnské univerzity, Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v Ostravě, Vyšší škole pedagogické v Opavě a na katedře geodézie VUT v Brně. V letech 1959–1961 se věnoval praktické kartografické činnosti v KRÚ v Modre – Harmónii u Bratislavy a v letech 1961–1967 v ÚGK v Brně jako geodet a vedoucí oddělení vědeckotechnických informací. Jeho vědecká, publikační a osvětová činnost je velmi bohatá: obsahuje přes 80 titulů, články a pojednání v různých odborných časopisech, sbornících a monografiích. Dlouhodobě pracoval v Krajském výboru tehdejší ČSVTS v Brně a v České geografické společnosti. Byl rovněž členem komisí International Geographic Union (IGU) a účastníkem mezinárodních konferencí. Za aktivní činnost pro Kartografickou společnost ČR byl jmenován jejím čestným členem.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany