Ing. Bohumil Šídlo († 2009)

Narozen 4. 10. 1932 v Kutné Hoře, hlavní redaktor ZÚ Praha a technický redaktor GaKO. V rodném městě absolvoval roku 1951 reálné gymnázium, ve studiu pokračoval na Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze. Po promoci v roce 1956 pracoval v tehdejším KRÚ v Praze, kde se postupně podrobně seznámil se všemi etapami tvorby a obnovy map, zejména státních mapových děl. V roce 1962 přešel na bývalou ÚSGK, kde působil (i v nástupnickém ČÚGK) až do nuceného odchodu v r. 1972 v kartografickém oddělení. Významně se podílel na koncepci i realizaci ediční politiky úřadu v oblasti kartografie, zúčastnil se přípravy i tvorby základních i tématických státních mapových děl. V roce 1965 absolvoval postgraduální studium nakladatelské práce na Fakultě novinářství a osvěty UK. Zastupoval úřad v Radě Čs. ústřední knižní kultury, v Ústřední komisi pro komplexní průzkum půd při MZ, v redakční radě časopisu Územní plánování a v mezinárodní redakční radě Mapy světa 1 : 2,5 mil. V letech 1972–1990 pracoval ve VÚGTK v Praze (později ve Zdibech), opět zejména na problematice map středních měřítek a při tvorbě technických předpisů v oblasti kartografie. Z bohatých odborných zkušeností čerpal od roku 1991, kdy nastoupil do funkce hlavního redaktora nově vzniklého Zeměměřického ústavu (nyní Zeměměřický úřad) a řídil činnost jeho kartografické sekce. Rozsah jeho zájmů byl značně široký. Byl členem Názvoslovné komise ČÚZK a Terminologické komise ČÚZK. Připravil řadu odborných zpráv, článků a recenzí. Funkci technického redaktora GaKO zastával v letech 1966–1972 a poté znovu po roce 1990. Byl dlouholetým tajemníkem Odborné skupiny kartografie v dřívější ČSVTS, podílel se aktivně na přípravě mnoha odborných kartografických akcí. Za tuto aktivitu byl jmenován čestným členem Kartografické společnosti ČR. Ing. Šídlo zemřel v Praze v dubnu 2009.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum