Archiv autora: R N

Dotazník GeoInfoStrategie

V rámci probíhající realizace Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 8. července 2015 č. 539 (viz www.geoinfostrategie.gov.cz), využilo Ministerstvo vnitra, které proces implementace GeoInfoStrategie koordinuje, možnosti spolupracovat s Technologickou agenturou ČR a zadalo k řešení v rámci programu BETA jedno z opatření Akčního plánu GeoInfoStrategie ve formě výzkumného projektu „Metodika vyhodnocování lidských zdrojů v oblasti prostorových informací“.

Pro úspěšné vyřešení uvedeného výzkumného projektu je nutné, aby v jeho úvodní etapě proběhlo, jako nedílná součást vyhodnocení současného stavu lidských zdrojů v oblasti prostorových informací a jejich připravenosti na rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace, dotazníkové šetření. Záměrem je oslovit především pracovníky, v rámci jejichž činnosti vznikají nebo jsou využívána prostorová data, nebo které pro zajištění své činnosti využívají informační systémy a technologie pro práci s prostorovými daty (GIS/GIT).

Dotazníkové šetření bude probíhat formou vyplnění on-line dotazníku připraveného řešitelem výzkumného projektu, společnosti ppm factum research s. r. o. Dotazník se zaměří především na náplň práce jednotlivých typů pracovních pozic v uvedené oblasti a na jejich připravenost na rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace. Navazující výzkumné práce budou probíhat ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, která je odborným garantem řešení uvedeného výzkumného projektu.

S ohledem na výše uvedené a s odkazem na usnesení vlády ze dne 8. července 2015 č. 539, které je přiloženo, si dovoluji Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku. Ten naleznete pod následujícím odkazem: https://opensurvey.com/survey/1383652278/1471870727/482

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám zabere maximálně 15minut.

Odkaz na on-line dotazník bude aktivní až do 15. září 2016. Během tohoto období je možné se zapojit do dotazníkového šetření a vyjádřit tak svůj názor na výše uvedená témata v oblasti lidských zdrojů v oblasti prostorových informací.

V případě potřeby doplňujících informací je možno obrátit se na Mgr. Kristýnu Kympergrovou (tel. 731 403 636, kympergrova@ppmfactum.cz ), koordinátorku řešení projektu.

Jarní newsletter

Váženy členky a členové České geografické společnosti, 

v příloze pod tímto odkazem je nachystán první jarní newsletter. Věřím, že se zlepšujícím se počasím a “prodlužováním” dne k nám bude docházet stále více zpráv, o které se s vámi budeme moci podělit.
 

Logo ČKS

Výbor děkuje všem členům společnosti, kteří vyjádřili svůj postoj k návrhům nového loga ČKS. Z procesních důvodů výbor však zatím nerozhodl o konečném návrhu. Jakmile bude návrh nového loga uzavřen, budou všichni členové společnosti informováni.
 
Předseda výboru ČKS V. Talhofer
 
 
  • 1
  • 2
  • 5
KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany