Archiv autora: R N

Volby předsednictva České kartografické společnosti

Volby předsednictva České kartografické společnosti proběhnou distanční formou v pátek 17. 9. 2021 od 8:00 do 14:00

Každý individuální i kolektivní člen obdrží během čtvrtka 16. 9. 2021 email s odkazem na hlasování. Tento odkaz bude pro každého člena unikátní a bude možné jej použít v pátek 17. 9. 2021 od 8:00 do 14:00. 

Volba je anonymní a volit lze pouze jednou. Volební komise ze systému pozná, kolik členů (a kteří) volilo, což je důležité pro výpočet volebního kvóra. Nelze však poznat kdo jak volil.

Ve volbách do Výboru ČKS lze hlasovat pro 0 – 9 kandidátů. Ve volbách do Kontrolní komise ČKS pak pro 0 – 3 kandidáty. 

V případě jakýchkoliv technických dotazů týkajících se voleb kontaktujte dr. Stanislava Popelku (stanislav.popelka@upol.cz). 

Dotazník GeoInfoStrategie

V rámci probíhající realizace Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 8. července 2015 č. 539 (viz www.geoinfostrategie.gov.cz), využilo Ministerstvo vnitra, které proces implementace GeoInfoStrategie koordinuje, možnosti spolupracovat s Technologickou agenturou ČR a zadalo k řešení v rámci programu BETA jedno z opatření Akčního plánu GeoInfoStrategie ve formě výzkumného projektu „Metodika vyhodnocování lidských zdrojů v oblasti prostorových informací“.

Pro úspěšné vyřešení uvedeného výzkumného projektu je nutné, aby v jeho úvodní etapě proběhlo, jako nedílná součást vyhodnocení současného stavu lidských zdrojů v oblasti prostorových informací a jejich připravenosti na rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace, dotazníkové šetření. Záměrem je oslovit především pracovníky, v rámci jejichž činnosti vznikají nebo jsou využívána prostorová data, nebo které pro zajištění své činnosti využívají informační systémy a technologie pro práci s prostorovými daty (GIS/GIT).

Dotazníkové šetření bude probíhat formou vyplnění on-line dotazníku připraveného řešitelem výzkumného projektu, společnosti ppm factum research s. r. o. Dotazník se zaměří především na náplň práce jednotlivých typů pracovních pozic v uvedené oblasti a na jejich připravenost na rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace. Navazující výzkumné práce budou probíhat ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, která je odborným garantem řešení uvedeného výzkumného projektu.

S ohledem na výše uvedené a s odkazem na usnesení vlády ze dne 8. července 2015 č. 539, které je přiloženo, si dovoluji Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku. Ten naleznete pod následujícím odkazem: https://opensurvey.com/survey/1383652278/1471870727/482

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám zabere maximálně 15minut.

Odkaz na on-line dotazník bude aktivní až do 15. září 2016. Během tohoto období je možné se zapojit do dotazníkového šetření a vyjádřit tak svůj názor na výše uvedená témata v oblasti lidských zdrojů v oblasti prostorových informací.

V případě potřeby doplňujících informací je možno obrátit se na Mgr. Kristýnu Kympergrovou (tel. 731 403 636, kympergrova@ppmfactum.cz ), koordinátorku řešení projektu.

Jarní newsletter

Váženy členky a členové České geografické společnosti, 

v příloze pod tímto odkazem je nachystán první jarní newsletter. Věřím, že se zlepšujícím se počasím a “prodlužováním” dne k nám bude docházet stále více zpráv, o které se s vámi budeme moci podělit.
 
  • 1
  • 2
  • 5
KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany